Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FAIRSHOP.CZ

(verze 2, platná od 17. 2. 2021)

 

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu na stránkách http://www.fairshop.cz/ (E-shop) a jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy (Kupní smlouva). Proto si je, prosím, detailně přečtěte, neboť vymezují Vaše práva a povinnosti související s koupí zboží v E-shopu, a to včetně podmínek jeho dodání a možnosti odstoupení od Kupní smlouvy.
 2. Pokud není v Kupní smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud v Kupní smlouvě není výslovně vyloučena platnost některých ustanovení těchto VOP, použijí se pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP. Tyto VOP mají přednost před ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze odchýlit. Aplikace jakýkoli jiných obchodních podmínek je vyloučena.

 

2. Provozovatel e-shopu a kontakt pro doručování

Prodávajícím a zároveň provozovatelem E-shopu je společnost Keiretsu Forum CEE SE, se sídlem na adrese Malá Štupartská 634/7, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikační číslo 03732614, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 1524 (Prodávající nebo také My). Můžete nás kontaktovat na Naší emailové adrese info@fairshop.cz[IU1] . Bankovní spojení Prodávajícího je Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 37326143/5500.

Jako korespondenční adresu prosím od roku 2021 využívejte tuto: Keirets Forum CEE SE, Impact Hub v ul. Drtinova 10, Praha 5, 15000. 

3. Vymezení pojmů

 1. Jakékoliv výrazy uvedené v těchto podmínkách s počátečním velkým písmenem mají význam uvedený níže:
 1. Ceník je seznam cen zboží, který naleznete v E-shopu,
 2. Kupující, nebo také Vy, je každý návštěvník E-shopu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel;
 3. Naše Emailová adresa je emailová adresa info@fairshop.cz;
 4. Nevládní organizace jsou organizace, které jsou zapojeny do projektu Fairshop.cz a s nimiž dlouhodobě spolupracujeme zejména na vzájemné propagaci,
 5. Občanský zákoník je zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění;
 6. Objednávka je elektronická objednávka zboží vyplněná Kupujícím na webových stránkách E-shopu;
 7. Podnikatel je Kupující, který není spotřebitelem. Za Podnikatele se tak považuje především každá osoba, která uzavírá Kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;
 8. Pokyny jsou veškeré informace ohledně řádného užívání a údržby Zboží, návody k použití a další dokumentace Kupujícímu zaslaná elektronicky, fyzicky předaná společně se Zbožím, nebo se nacházející přímo na Zboží;
 9. Sídlo je Naše sídlo na adrese Malá Štupartská 634/7, 110 00 Praha 1, Česká republika;
 10. Spotřebitel je Kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;
 11. Vaše E-mailová adresa je e-mailová adresa, kterou uvedete v Objednávce, na kterou Vám budeme zasílat písemnosti podle Kupní smlouvy; a
 12. Výdejní místo je od r. 2021 rozdílné od Našeho Sídla. Nachází na adrese Impact Hub, Drtinova 10, 15000 Praha 5, Česká republika.
 13. Zboží jsou výrobky prodávané v E-shopu, primárně se jedná o roušky a respirátory.

 

4. Objednávky a Uživatelský účet

 1. Objednávky můžete provádět výlučně prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.
 2. Při objednávání Zboží jste povinen uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, přičemž tyto údaje pak považujeme za aktuální a správné. Pokud nechcete tyto údaje vyplňovat opakovaně, můžete si vytvořit v prostředí E-shopu uživatelský účet, který Vaše údaje uchová. Tyto údaje pak budou automaticky použity při objednávání Zboží, je proto nezbytné, aby byly k okamžiku objednávání Zboží vždy správné a pravdivé.
 3. V případě, že jste si zvolil/a vytvoření Uživatelského účtu, bude přístup k Vašemu Uživatelskému účtu zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu a nesmíte umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Berete na vědomí, že E-shop, případně Uživatelský účet, nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které pro Prodávajícího zajišťují provoz E-shopu nebo jiných souvisejících služeb.

 

5. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní E-shopu obsahuje informace o Zboží, a to včetně popisu Zboží, cen jednotlivého Zboží a výše Příspěvku. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webových stránkách E-shopu je pouze informativního charakteru a Prodávající takovou prezentací nečiní Kupujícímu nabídku k uzavření Kupní smlouvy na takové Zboží, a není tak ani povinen s Kupujícím Kupní smlouvu na takové Zboží uzavřít. Ustanovení § 1732 odstavce 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Před zasláním Objednávky je Vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do Objednávky vložil/a, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku Nám odešlete kliknutím na příslušné tlačítko k dokončení Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce považujeme za správné. Neprodleně po obdržení Objednávky Vám potvrdíme emailovou zprávou na Vaši Emailovou adresu,že jsme Vaši Objednávku přijali.
 4. Kupní smlouva může být uzavřena jedině na základě Vámi řádně vyplněné Objednávky, která je nabídkou, a jejího přijetí z Naší strany. Kupní smlouva je tak uzavřena až v okamžiku, kdy Vám je doručeno přijetí Objednávky na Vaši Emailovou adresu.
 5. V některých případech Vás můžeme požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Vstupem do webového rozhraní E-shopu souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé s tímto využitím prostředků na dálku (jako jsou náklady na internetové připojení či telefonické hovory) při uzavírání Kupní smlouvy si hradí Kupující sám, přičemž se neliší od základní sazby.

 

6. Kupní Cena a platební podmínky

 1. Pokud jsou v Kupní smlouvě sjednány zvlášť poplatky spojené s balením a dodáním Zboží nad rámec kupní ceny, musí být tyto poplatky uhrazeny společně s kupní cenou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
 2. Po uhrazení ceny Zboží Prodávajícímu, nejpozději však současně se Zbožím, Vám bude doručen daňový doklad vystavený na základě údajů uvedených v Objednávce. Daňový doklad Vám bude zaslán v elektronické podobě na Vaši Emailovou adresu, nebo Vám bude předán v tištěné podobě společně se Zbožím.
 3. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak. 
 4. Pokud je Kupujícím Podnikatel a koupě Zboží je osvobozena od daně nebo jiných odvodů v návaznosti na určité postavení nebo status Kupujícího a Kupující následně takové postavení nebo status ztratí, nebo vyjde najevo, že je neměl ani v době uzavření Kupní smlouvy, nebo bude z jiného důvodu na straně Kupujícího Prodávajícímu příslušným úřadem daň nebo jiný odvod doměřena, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit částku rovnající se takto doměřené dani nebo odvodu.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

7. Podpora neziskových organizací včetně Nevládní organizace

 1. Od 17. února 2021 lze podpořit neziskové organizace nebo Nevládní organizace zakoupením dárkového certifikátu. 
 2. V hodnotě každého zakoupeného dárkového certifikátu bude na náklady provozovatele Eshopu pořízeno Zboží ze sortimentu Eshopu za aktuální ceny Zboží na Eshopu, to bude poté darováno Nevládní organizaci nebo neziskové organizaci, kterou si zvolí sám Kupující během vytváření Objednávky a do pole "poznámka" identifikuje co nejpřesněji zvolený subjekt.
 3. Pro dokončení objednávky certifikátu můžeme požadovat, aby Kupující upřesnil informace o obdarovávané organizaci, tak abychom mohli správně identifikovat subjekt, jemuž má být materiální dar předán.
 4. FairShop si vyhrazuje právo stornovat objednávku, a tedy i odmítnout obdarovat Kupujícím vybranou neziskovou organizaci, a to zejména v případě, pokud budou její aktivity v rozporu s hodnotami FairShopu, například bude-li se jednat o organizaci, u níž má podezření na podněcování k násilí, rasismu, extremismu nebo na jiné protizákonné jednání.

 

8. Způsoby DODÁNÍ Zboží

a.        Zboží si můžete zdarma vyzvednout fyzicky na Výdejním místě (recepce Impact Hub, Drtinova 10, Praha 5 , 15000 - 1. patro budovy), a to:

i. Ve všední dny v rámci otevírací doby Výdejního místa, tedy mezi 8:30 a 18:00.
ii. Zpravidla do 24 hodin. Dostupnost jednotlivých druhů zboží je však omezená, skladové prostory výdejního místa jsou malé. 
iii. Za předpokladu, že jsme přijali vaši Objednávku a zaslali vám potvrzující e-mail o tom, že je zboží připraveno k vyzdenutí, a jak si jej vyzvednout.

 

b.        Zboží Vám můžeme rovněž zaslat pomocí třetí strany – přepravce podle podmínek příslušného přepravce, na které naleznete odkaz v E-shopu.

Pokud je doručování zajišťováno prostřednictvím přepravce, neodpovídáme za včasné doručení Zboží. K doručování si můžete vybrat z níže uvedených přepravců, za podmínek uvedených ve webovém rozhraní E-shopu:

 1. Zásilkovna s. r. o.
 2. Česká pošta s.p.

c.        Ceny přepravy jsou uvedeny v rámci vyplňování každé jednotlivé Objednávky. Uvedené ceny platí pouze pro případy dodání v rámci České republiky.

d.        Po akceptaci Vaší Objednávky a zaplacení kupní ceny Vám na Vaši E-mailovou adresu zašleme informaci, kdy si můžete Vámi zakoupené Zboží          vyzvednout nebo, pokud jste si vybral/a dodání přepravcem, Vás kontaktuje přímo přepravce s informací, že zásilku převzal a kdy bude doručena. V běžném provozu odesíláme Objednávky do druhého dne po zaplacení kupní ceny a přijetí Objednávky. Pokud bychom z mimořádných důvodů nemohli objednané zboží odeslat do 3 pracovních dní, budeme Vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prostřednictvím Vaší E-mailové adresy.

e.        Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese Prodávající odpovědnost. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít.

f.        V případě nevyzvednutí zásilky může Prodávající požadovat náhradu nákladů na přepravu.

g.        V případě, že je způsob přepravy smluven na základě Vašeho zvláštního požadavku, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy.

h.        V případě, že je z důvodů na Vaší straně nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, máte povinnost uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, případně náklady spojené s jiným způsobem doručení.

i.        V případě, že E-shop umožní dodání Zboží do zahraničí, uplatní se přepravní podmínky a sazebník příslušného přepravce, Kupující však bude vždy s cenou za přepravu při vytváření Objednávky seznámen a na přepravní podmínky příslušného přepravce odkázán.

 

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ kupní ceny

9.1 Odstoupení Kupujícího - Spotřebitele

 1. Od Kupní smlouvy může Spotřebitel bez udání důvodu odstoupit do 14-ti dní od převzetí Zboží a požadovat vrácení kupní ceny, a to zasláním písemného odstoupení na adresu Našeho Sídla nebo na Naši Emailovou adresu. K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který najdete v příloze těchto VOP. Pro dodržení lhůty v délce čtrnácti dní postačí, pokud je odstoupení před uplynutím této lhůty alespoň odesláno. Přijetí písemného oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Vám obratem potvrdíme na Vaši Emailovou adresu.
 2. V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůže Kupující odstoupit od Kupní smlouvy u Zboží, které bylo speciálně upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.
 3. V případě, že v souladu s těmito VOP Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, ruší se Kupní smlouva od počátku. Zboží Nám pak musí Kupující vrátit nebo odeslat nejpozději do čtrnácti dní od odstoupení od Kupní smlouvy.
 4. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Pokud se Kupující rozhodne od Kupní smlouvy odstoupit, musí být Zboží vráceno v původním stavu, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, které spolu s ním Kupující obdržel a v původním obalu.
 6. U Zboží, které svou povahou vyžaduje zachování vysokého hygienického standardu (tedy především respirátorů a roušek), není možné odstoupit od smlouvy, pokud bylo zboží vyňato z uzavřeného obalu. Tímto uzavřeným obalem je u některých druhů zboží i obálka či balík, ve kterém je Zboží přepravováno, a to z toho důvodu, že vnitřní balení je možné opakovaně zavřít a nezaručuje tak, že se Zbožím nebylo manipulováno. Proto prosím věnujte pozornost informacím u konkrétních typů Zboží v E-shopu.
 7. Pokud v souladu s těmito VOP Kupující od Kupní smlouvy odstoupí, vrátíme Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy Nám došlo odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od něj obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání Námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného Zboží (v původním stavu, bez známek poškození včetně veškerého příslušenství, které Kupující spolu s ním obdržel a v původním neporušeném obalu) nebo prokáže-li Kupující, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Platbu vrátíme stejným způsobem, jakým jsme jej od Kupujícího přijali. Platbu Kupujícímu můžeme po dohodě, nevzniknou-li mu tím žádné další výdaje, vrátit i jiným způsobem.
 8. Pokud Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který nabízíme, vrátíme Kupujícímu v případě odstoupení podle tohoto článku VOP náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 9. Pokud Nám Zboží Kupující vrátí poškozené, nebo nevrátí vše, co od nás obdržel, můžeme si částku odpovídající výši takové škody na Zboží nebo chybějícího Zboží nebo jeho částí jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.2 Odstoupení Kupujícího – Podnikatele

 1. Ustanovení kapitoly 9.1 VOP se nepoužijí na Kupujícího – Podnikatele. Právo Podnikatele na odstoupení od smlouvy se řídí výlučně příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

9.3 Odstoupení Prodávajícího

 1. Jako Prodávající máme možnost od Kupní smlouvy odstoupit, pokud neuhradíte kupní cenu řádně a včas.
 2. Dále můžeme od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že si Zboží objednáte k osobnímu převzetí v Našem Výdejním místě a nepřevezmete si jej ve lhůtě 14 dní od uzavření Kupní smlouvy.
 3. Dále můžeme od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že Vámi objednané Zboží nebudeme schopni dodat, a to z důvodu, že:
 1. Zboží již nebudeme mít na skladě;
 2. nebudeme schopni splnit Kupní smlouvu z důvodu nezávislého na Naší vůli, v důsledku přírodní pohromy nebo vyšší moci; nebo
 3. určíte jako adresu doručení adresu v zemi, do které Zboží nezasíláme, nebo adresu, která neexistuje.
 4. Odstoupení od Kupní smlouvy bude z Naší strany vždy činěno písemně a bude Vám zasláno na Vaši Emailovou adresu.
 5. Pokud odstoupíme od Kupní smlouvy ve chvíli, kdy jste již uhradil/a kupní cenu, vrátíme Vám ji bez zbytečného odkladu převodem na Vámi určený účet.

 

10. Podmínky užívání Zboží a reklamace

 1. Při užívání dodaného Zboží musíte dodržovat pokyny a doporučení uvedená v Pokynech. Pokyny jsou zároveň dostupné v elektronické podobě ve webovém rozhraní E-shopu u příslušného Zboží.
 2. Zboží se nesmí používat žádným jiným způsobem, než k jakému je určeno.
 3. Reklamace Zboží nemůže být přijata, pokud poškodíte Zboží neodbornou údržbou, mechanickým poškozením či neopatrným zacházením v rozporu s Pokyny, a to např.:
 1.  způsobíte vadu nevhodným zacházením a užíváním;
 2. způsobíte vadu nevhodnou, neodbornou či nedostatečnou údržbou, zejména nevhodným čistěním, praním, sušením a žehlením;
 3. způsobíte vadu vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením;
 4. způsobíte vadu nerespektováním pokynů uvedených v Pokynech; a
 5. dojde ke vzniku vady v důsledku poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.
 6. Pokud jste uzavřel/a Kupní smlouvu jako Spotřebitel, můžete u Nás uplatnit svá práva z vadného plnění do dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Pokud jste Kupní smlouvu uzavřel/a jako Podnikatel, můžete u Nás svá práva z vadného plnění uplatnit do dvanácti měsíců od převzetí Zboží.
 7. Práva z vadného plnění můžete uplatnit v Našem Výdejním místě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od Vás obdržíme Zboží, ohledně kterého je právo z vadného plnění uplatňováno. O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Vámi nedohodneme na lhůtě delší. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat zasláním zprávy na Vaši Emailovou adresu.

 

        11. Závěrečná ustanovení

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

12. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje za účelem prodeje Zboží v E-shopu v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, GDPR, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakýmikoliv pokyny, kodexy chování nebo schválenými mechanismy pro vydávání osvědčení vydanými ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím jsou uvedeny na webu http://www.fairshop.cz/.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 3. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP i Kupní smlouvy platná a účinná. Strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
 4. Kupní smlouva včetně těchto VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a na Vaši písemnou žádost Vám bude zaslána na Vaši Emailovou adresu.
 5. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 6. Kupující i Prodávající tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně těchto VOP a veškerá práva Kupujícího a Prodávajícího vyplývající z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky.
 8. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, Spotřebitel je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web: www.adr.coi.cz). Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého z Kupní smlouvy, v souvislosti s ní, nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky. V případě Kupujícího, který je Spotřebitelem, je to soud, v jehož obvodu má Spotřebitel bydliště, nemá-li bydliště, okresní soud ve kterém se zdržuje. Seznam soudů včetně dalších souvisejících informací je možné nalézt na internetové stránce www.justice.cz.